sgipiwch i'r cynnwys

Awgrymiadau ar gyfer gwneud cais

Awgrymiadau ar gyfer gwneud cais

Ar hyn o bryd nid oes swyddi gwag Anogwyr Gwaith ar gael. Fodd bynnag, gwiriwch eto ganol mis Chwefror gan ein bod yn rhagweld y bydd swyddi gwag pellach ar gael tua'r adeg hon.

Trosolwg o’r Broses

Addasodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ei phroses recriwtio ar gyfer y rolau Anogwr Gwaith ym mis Medi 2020. Os ydych wedi gwneud cais am rôl Anogwr Gwaith ers mis Medi 2020, bydd y broses a nodir isod yn gyfarwydd i chi. Os mai hwn yw eich cais cyntaf am rôl Anogwr Gwaith ond eich bod wedi gwneud cais am swyddi eraill yn yr Adran Gwaith a Phensiynau, byddwch yn sylwi ar rai gwahaniaethau i broses recriwtio arferol yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Dyma beth rydych angen gwybod am y broses gwneud cais: -

Ffurflen Gais

Ffurflen Sifftio

Cyfewliad wedi’i recordio ymlaen llaw

Gweithiwr o’r DWP gyda’u ci clyw.

Gweithiwr o’r DWP gyda’u ci clyw.

Rhestr Wrth Gefn

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus na chynigir swydd iddynt yn cael eu rhoi ar restr wrth gefn a gynhelir am hyd at 3 mis. Defnyddir y rhestr wrth gefn i gynnig swyddi gwag yn y dyfodol yn eich hoff leoliadau. Gwneir y cynigion postio pellach hyn yn nhrefn teilyngdod caeth.

Noder, os ydych wedi gwneud cais am swyddi gwag Anogwr Gwaith a hysbysebwyd o fis Medi 2020 hyd at Ionawr 2021 ac wedi cael gwybod eich bod ar restr wrth gefn, nid oes angen i chi wneud cais am y swyddi gwag newydd oni bai bod eich dewisiadau lleoliad wedi newid. Os nad ydych wedi derbyn canlyniad eto am gais am swyddi gwag Anogwr Gwaith a hysbysebwyd yn ystod y cyfnod hwn, efallai yr hoffech wneud cais am y swyddi gwag cyfredol yn y cyfamser.

Canllawiau Fetio

Pan wneir cynnig cyflogaeth i chi, mae rhai gofynion ychwanegol y mae'n rhaid eu cwblhau'n foddhaol cyn y gallwch ddechrau. Mae’r gofynion ychwanegol yn cael eu hadnabod fel gwiriadau cyn cyflogi neu fetio a rhaid i chi fodloni'r gofyniad i brofi pwy ydych chi a'ch hawl i weithio yn y DU a'r Gwasanaeth Sifil i ddechrau. Pan basiwch y cam cyntaf hwn yn llwyddiannus, cynhelir gwiriadau pellach i gadarnhau cofnodion troseddol, iechyd a hanes cyflogaeth.

Bydd angen i chi ddarparu amrywiol ddogfennau i'r DWP i brofi pwy ydych chi a ble rydych chi'n byw. Sicrhewch eich bod yn gwneud hynny o fewn 48 awr ar ôl i'r cais am ddogfennau ddod atoch chi. Nodwch, os na fyddwch yn darparu'r ddogfennaeth briodol o fewn y terfyn amser, gellir tynnu'ch cais yn ôl. Os ydych yn cael unrhyw broblemau gyda'ch dogfennaeth, cysylltwch â ni ar unwaith.

Dewisiadau lleoliad

Mae nifer o swyddi ar gael ar draws gwahanol leoliadau yn y DU ac rydym angen gwybod pa leoliadau fyddai orau i chi pe baem yn cynnig swydd i chi.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi ddewis hyd at 5 opsiwn lleoliad (o'r rhai sydd ar gael yn y swydd wag) gan ddweud wrthym ble y byddai'n well gennych weithio os byddwch yn llwyddiannus. Am lawer o'n swyddi gwag, mae rhai o'r lleoliadau sy'n agos at ei gilydd wedi'u cysylltu o dan un prif leoliad (clwstwr). Os na welwch y lleoliad penodol yr ydych yn edrych amdano yn adran Dinas / Tref yr hysbyseb, gwiriwch yr adran lleoliadau Canolfannau Gwaith gan y gallai fod ar gael fel rhan o glwstwr. Noder, pan nodwch hoffter o leoliad clwstwr, efallai y cewch eich postio i unrhyw un o'r lleoliadau cysylltiedig yn y clwstwr hwnnw.

Mae'r dewis i gael penodiad i'r Gwasanaeth Sifil yn ôl teilyngdod, ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel yr amlinellir yma yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd y cynigion swydd a wneir ar gyfer y swyddi Anogwr Gwaith yn nhrefn teilyngdod ac mae posibilrwydd na fydd y lleoliadau a ffefrir gennych ar gael mwyach yn dibynnu ar eich safle ar y rhestr deilyngdod. Os nad oes unrhyw un o'ch dewisiadau lleoliad ar ôl ar y pwynt y gwnawn gynnig swydd, bydd DWP yn cynnig bod swydd o leoliadau sydd ar gael ac sydd o fewn pellter teithio rhesymol o'ch cartref.

Noder, os na fyddwch yn nodi dewis leoliad penodol yn eich 5 dewis neu nid oes swyddi ar gael o fewn y canllaw anffurfiol o 60 munud o amser teithio dyddiol, ni chynigir swydd i chi ar gyfer y lleoliad hwnnw.

Adnoddau