sgipiwch i'r cynnwys

Gwnewch Wahaniaeth.
Dewch yn Anogwr Gwaith.

Gwnewch Wahaniaeth.
Dewch yn Anogwr Gwaith.

Am DWP

Diolch am ddangos diddordeb yn ein swyddi Anogwr Gwaith. Bydd y wefan hon yn dweud popeth rydych angen ei wybod am y swyddi a sut i wneud cais.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynnal plant. Ni yw adran gwasanaeth cyhoeddus fwyaf y DU ac rydym yn gweinyddu Pensiwn y Wladwriaeth ac ystod o fudd-daliadau oedran gweithio, anabledd ac afiechyd i oddeutu 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn anelu at fod y cyflogwr mwyaf cynhwysol yn y Deyrnas Unedig.

Ein Cyfrifoldebau

Llun pen o Preeta Ramachandran

“Mae'r DWP yn adran wych i weithio iddi. Treuliais fwyafrif fy ngyrfa yn y Swyddfa Gartref a symud drosodd i'r DWP dair blynedd yn ôl. Rwy’n wirioneddol angerddol am bwrpas y sefydliad a’r dylanwad y gallaf ei gael ar yr agenda lles. Mae'n gyflawni rheng flaen gyda chanlyniadau real iawn i ddinasyddion.”

Preeta Ramachandran - Cyfarwyddwr Grwp, Gwasanaethau Gwaith a Iechyd, De Ddwyrain Lloegr

“Mae'r DWP yn adran wych i weithio iddi. Treuliais fwyafrif fy ngyrfa yn y Swyddfa Gartref a symud drosodd i'r DWP dair blynedd yn ôl. Rwy’n wirioneddol angerddol am bwrpas y sefydliad a’r dylanwad y gallaf ei gael ar yr agenda lles. Mae'n gyflawni rheng flaen gyda chanlyniadau real iawn i ddinasyddion.”

Llun pen o Preeta Ramachandran

Preeta Ramachandran - Cyfarwyddwr Grwp, Gwasanaethau Gwaith a Iechyd, De Ddwyrain Lloegr

Llun pen o JP Marks

“Rwy'n hynod falch o'r hyn y mae ein timau o Anogwyr Gwaith yn ei gyflawni bob dydd, gan ymdrechu i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn gallu cael mynediad i’r gefnogaeth maent eu hangen, gan roi'r offer, yr hyder a'r anogaeth maent eu hangen i symud i mewn i waith.”

JP Marks - Cyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaethau Gwaith a Iechyd

“Rwy'n hynod falch o'r hyn y mae ein timau o Anogwyr Gwaith yn ei gyflawni bob dydd, gan ymdrechu i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn gallu cael mynediad i’r gefnogaeth maent eu hangen, gan roi'r offer, yr hyder a'r anogaeth maent eu hangen i symud i mewn i waith.”

Llun pen o JP Marks

JP Marks - Cyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaethau Gwaith a Iechyd

Ein Blaenoriaethau

Anableddau

Mae'r DWP yn darparu gwasanaethau sy'n croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Cydnabyddir DWP fel Arweinydd Hyderus o Ran Anabledd sy'n dangos ymrwymiad yr adran i ddenu, recriwtio a chadw pobl anabl, a'u cefnogi i gyflawni eu llawn potensial.

Ni fyddwn yn goddef gwahaniaethu ar sail rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, hil, lliw, cenedligrwydd, crefydd, oedran, anabledd, positifrwydd HIV, patrwm gwaith, cyfrifoldebau gofalu, gweithgaredd undeb llafur, credoau gwleidyddol nac unrhyw seiliau eraill.

Logo Arweinydd Hyderus o Ran Anabledd