sgipiwch i'r cynnwys

Am Y Swydd.

Mae swydd Anogwr Gwaith yn werth chweil, yn amrywiol ac yn gymhleth ac ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un peth gan y byddwch yn delio â gwahanol gwsmeriaid a'u hanghenion cymorth penodol bob dydd.

Trosolwg o’r swydd

Fel Anogwr Gwaith mae gennych rôl hanfodol yn yr Adran, gan helpu unigolion a'u teuluoedd tuag at annibyniaeth ariannol trwy waith a'u galluogi i wneud cais am y gefnogaeth maent ei hangen wrth iddynt symud ymlaen.

Mae Anogwyr Gwaith yn unigolion ymroddedig sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac yn gallu darparu gwasanaeth gwych gydag empathi a thosturi tuag at bobl sydd angen eu cefnogaeth.

Fel Anogwr Gwaith, byddwch yn defnyddio barn gadarn i helpu pobl trwy gyfnod anodd, heriol yn eu bywydau, a gall eich hyfforddiant sydd wedi'i deilwra wneud gwahaniaeth enfawr i'w gallu i ddod o hyd i swydd, aros ynddi a symud ymlaen.

Os ydych yn chwilio am swydd sy'n gwneud gwahaniaeth clir i fywydau pobl, gallai swydd Anogwr Gwaith yn DWP fod yr union beth rydych yn chwilio amdano.

Beth mae Anogwyr Gwaith yn ei ddweud am eu swyddi

Rydym yn credu mai'r ffordd orau o ddarganfod sut brofiad yw bod yn Anogwr Gwaith yw clywed yn uniongyrchol gan y bobl sy'n gwneud y gwaith. Isod mae detholiad o beth sydd ganddynt i’w ddweud.

Hilary, Anogwr Gwaith: 'Mae cael rhywun i'r swydd iawn yn teimlo'n wych!'
Privelege, Anogwr Gwaith: 'Rwy'n cael cysylltu â phobl yn y gymuned ac rwyf wrth fy modd!'
Kash, Anogwr Gwaith: 'Mae helpu cwsmer i ddod o hyd i swydd yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad i mi.'
Kal, Anogwr Gwaith:  'Mae'n a.'

Pam rydym yn recriwtio Anogwyr Gwaith nawr?

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r economi’r DU yn galed ac o ganlyniad, mae DWP wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy’n chwilio am waith ac yn hawlio budd-daliadau.

Mae'r DWP yn recriwtio nawr i gynyddu nifer yr Anogwyr Gwaith yn y sefydliad. Bydd hyn yn sicrhau bod pawb sydd angen ein gwasanaethau yn gallu cael gafael ar yr help a'r gefnogaeth maent eu hangen i ddod o hyd i swydd arall.

Mae gan Anogwyr Gwaith rôl hanfodol yn rhwydwaith y Ganolfan Byd Gwaith. Nhw yw'r bobl y mae ein cwsmeriaid yn gweithio gyda hwy yn ddyddiol am y cyngor, yr hyfforddiant a'r gefnogaeth maent eu hangen i gael swydd.

Beth fyddai fy nghyfrifoldebau fel Anogwr Gwaith?

Mae swydd yr Anogwr Gwaith yn eang ac amrywiol. Byddwch yn gweithio gyda chwsmeriaid, cyflogwyr a chydweithwyr yn ddyddiol trwy gyfuniad o gyswllt digidol, ffôn ac wyneb yn wyneb. Mae rhai o’r prif weithgareddau wedi eu nodi isod: