sgipiwch i'r cynnwys

Am Y Swydd.

Mae swydd Anogwr Gwaith yn werth chweil, yn amrywiol ac yn gymhleth ac ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un peth gan y byddwch yn delio â gwahanol gwsmeriaid a'u hanghenion cymorth penodol bob dydd.

Trosolwg o’r swydd

Fel Anogwr Gwaith mae gennych rôl hanfodol yn yr Adran, gan helpu unigolion a'u teuluoedd tuag at annibyniaeth ariannol trwy waith a'u galluogi i wneud cais am y gefnogaeth maent ei hangen wrth iddynt symud ymlaen.

Mae Anogwyr Gwaith yn unigolion ymroddedig sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac yn gallu darparu gwasanaeth gwych gydag empathi a thosturi tuag at bobl sydd angen eu cefnogaeth.

Fel Anogwr Gwaith, byddwch yn defnyddio barn gadarn i helpu pobl trwy gyfnod anodd, heriol yn eu bywydau, a gall eich hyfforddiant sydd wedi'i deilwra wneud gwahaniaeth enfawr i'w gallu i ddod o hyd i swydd, aros ynddi a symud ymlaen.

Os ydych yn chwilio am swydd sy'n gwneud gwahaniaeth clir i fywydau pobl, gallai swydd Anogwr Gwaith yn DWP fod yr union beth rydych yn chwilio amdano.

Beth mae Anogwyr Gwaith yn ei ddweud am eu swyddi

Rydym yn credu mai'r ffordd orau o ddarganfod sut brofiad yw bod yn Anogwr Gwaith yw clywed yn uniongyrchol gan y bobl sy'n gwneud y gwaith. Isod mae detholiad o beth sydd ganddynt i’w ddweud.

Kash, Anogwr Gwaith: 'Mae helpu cwsmer i ddod o hyd i swydd yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad i mi.'
Privelege, Anogwr Gwaith: 'Rwy'n cael cysylltu â phobl yn y gymuned ac rwyf wrth fy modd!'

Here’s what 2 of our new Work Coaches have to say about their roles:

Jasmine, Anogwr Gwaith: 'Mae swydd fel hon yn rhoi llawer o foddhad. Rydw i wrth fy modd yn siarad â phobl, bob dydd rydych chi'n cael ymgysylltu â gwahanol bobl ac nid oes dau ddiwrnod yr un peth. Rydw i wedi gwneud cymaint o ffrindiau trwy'r rôl hon!'
Krish, Anogwr Gwaith: 'Am y 10 mlynedd diwethaf roeddwn i’n gweithio ym maes hedfan. Oherwydd y pandemig cefais i fy niswyddo ar ddechrau'r flwyddyn. Pan welais i’r hysbyseb ar gyfer rôl yr Anogwr Gwaith, roeddwn i'n meddwl bod gen i lawer o sgiliau trosglwyddadwy. O ddifri, fel Anogwr Gwaith rydych chi’n teimlo fel eich bod chi'n gweithio fel rhan o dîm a bod chi’n rhoi cymorth i bobl. Os ydych chi'n meddwl am ei wneud, ewch amdani'

Pam rydym yn recriwtio Anogwyr Gwaith nawr?

Mae’r pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar economi’r DU ac mae nifer y bobl sy’n chwilio am waith ac yn hawlio budd-daliadau yn cynyddu. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau eisoes wedi recriwtio nifer sylweddol o Anogwyr Gwaith newydd i drawsnewid er gwell bywydau'r cyd-ddinasyddion hyn a gollodd eu swyddi oherwydd Covid-19. Mae angen rhagor o bobl gofalgar ac ymroddedig arnom i ddod yn Anogwyr Gwaith i'n helpu gyda'r gwaith hanfodol hwn.

Mae gan Anogwyr Gwaith rôl hanfodol yn rhwydwaith y Ganolfan Gwaith, yn fwy nag erioed. Ein Hanogwyr Gwaith yw'r bobl y mae cwsmeriaid yn gweithio gyda nhw yn ddyddiol i gael y cyngor, yr anogaeth a'r cymorth sydd eu hangen i gael swydd eu hunain. Gall arweiniad ac anogaeth Anogwr Gwaith wneud gwahaniaeth enfawr i siawns y dinasyddion hyn o lwyddo.

Beth fyddai fy nghyfrifoldebau fel Anogwr Gwaith?

Mae swydd yr Anogwr Gwaith yn eang ac amrywiol. Byddwch yn gweithio gyda chwsmeriaid, cyflogwyr a chydweithwyr yn ddyddiol trwy gyfuniad o gyswllt digidol, ffôn ac wyneb yn wyneb. Mae rhai o’r prif weithgareddau wedi eu nodi isod: